Записи з міткою ‘Володимир Гройсман’

Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè ïàðëàìåíòà â çàëå çàñåäàíèé Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû â Êèåâå, 5 ôåâðàëÿ 2016 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

Гройсман підписав “безвізовий пакет” законів

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав закони, необхідні для скасування Євросоюзом візового режиму для українців.