Записи з міткою ‘скасування автономії Криму’

Âîëîíòåð Ãåîðãèé Òóêà âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ïåòðà Ïîðîøåíêî ñ ñèëîâèêàìè, â Êðèâîì Ðîãå (Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü), 17 èþëÿ 2015 ã. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ïîñåòèë Äíåïðîïåòðîâñêóþ îáëàñòü. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Тука про скасування автономії Криму: Це величезний нокдаун для “місцевої еліти”

Найближчим часом почнеться досить масована інтенсивна заміна зрадників у Криму на фахових працівників різних російських спецслужб, зазначив Георгій Тука