Гройсман підписав “безвізовий пакет” законів

Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè ïàðëàìåíòà â çàëå çàñåäàíèé Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû â Êèåâå, 5 ôåâðàëÿ 2016 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав закони, необхідні для скасування Євросоюзом візового режиму для українців.

Про це повідомив його речник Дмитро Столярчук на своїй сторінці у Twitter.

За словами Столярчука, наразі “безвізові закони” скеровано на підпис президентові України Петру Порошенку.


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this page
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.